Inhoudsopgave

 1. Werkingssfeer
 2. Totstandkoming van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Toepasselijk recht
 9. Plaats van jurisdictie
 10. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Werkingssfeer

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen "AV") van sonoro audio GmbH (hierna te noemen "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die door een consument of ondernemer (hierna te noemen "Klant") met de Verkoper worden gesloten met betrekking tot de goederen die door de Verkoper in zijn online winkel worden aangeboden. Er wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van de eigen voorwaarden van de klant, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn.

1.3 Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Totstandkoming van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de Klant.

2.2 De klant kan de offerte indienen via het in de online shop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, doet de klant een juridisch bindend contractueel aanbod met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Bovendien kan de klant het aanbod ook per e-mail of telefonisch aan de verkoper voorleggen.

2.3 De Verkoper kan het aanbod van de Klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) toe te zenden, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant om betaling te vragen nadat de bestelling is geplaatst.

Indien er meerdere van de voornoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet aanvaardt binnen de voormelde termijn, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.4 Indien een door PayPal aangeboden betaalmethode wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal"), onder voorbehoud van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onder de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Indien de klant betaalt door middel van een door PayPal aangeboden betaalmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.5 Indien de betalingsmethode "Amazon Payments" wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon"), onder voorbehoud van de gebruikersovereenkomst van Amazon Payments Europe, beschikbaar op https://payments.amazon.de/help/201751590. Indien de klant tijdens het online bestelproces "Amazon Payments" als betalingsmethode selecteert, geeft hij ook een betalingsopdracht aan Amazon door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dat geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het ogenblik dat de klant het betalingsproces in gang zet door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6 Bij het indienen van een offerte via het online bestelformulier van de Verkoper wordt de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de Klant toegezonden. De verkoper maakt de tekst van het contract niet verder toegankelijk. Indien de klant vóór de verzending van zijn bestelling een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de onlineshop van de verkoper, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en kunnen ze door de klant gratis worden geraadpleegd via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de overeenkomstige inloggegevens op te geven.

2.7 Alvorens de bestelling via het online bestelformulier van de Verkoper bindend te plaatsen, kan de Klant eventuele invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2. 8 Er zijn verschillende talen beschikbaar voor het afsluiten van het contract. De specifieke taalkeuze wordt weergegeven in de online shop.

2.9 Orderverwerking en contact vinden doorgaans plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem voor de afhandeling van de bestelling opgegeven e-mailadres correct is, zodat door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden die door de verkoper met de afhandeling van de bestelling zijn belast, worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Verdere informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het herroepingsbeleid van de Verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper, zijn de opgegeven prijzen totaalprijzen waarin de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde is inbegrepen. Eventuele extra leverings- en verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld in de respectieve productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant komen. Deze omvatten bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijvoorbeeld overschrijvingskosten, wisselkosten) of invoerrechten of -belastingen (bijvoorbeeld douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overmaking van gelden indien de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsmogelijkheden worden aan de Klant meegedeeld in de online shop van de Verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is de betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldag zijn overeengekomen.

4.5 Als een betaalmethode wordt geselecteerd die wordt aangeboden via de "mollie" betaalservice, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (hierna: "mollie"). De afzonderlijke betalingsmethoden die via mollie worden aangeboden, worden in de online shop van de verkoper aan de klant meegedeeld. Voor het verwerken van betalingen kan mollie andere betalingsdiensten gebruiken waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "mollie" is beschikbaar op het internet onder https://www.mollie.com/de/ beschikbaar.

4.6 Indien voor de betaalwijze koop op rekening is gekozen, is de koopprijs verschuldigd nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dit geval moet het aankoopbedrag binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum zonder aftrek worden betaald aan Klarna AB, Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden (www.klarna.de), tenzij anders overeengekomen. De betalingsmethode aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietcontrole door Klarna AB. Als de klant na een kredietcontrole toestemming krijgt om de betaalmethode kopen op rekening te gebruiken, wordt de betaling verwerkt in samenwerking met Klarna AB, waaraan de verkoper zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan de klant alleen een betaling met schuldkwijtschelding aan Klarna AB doen. Voor het overige gelden de algemene voorwaarden van Klarna AB, die de klant als onderdeel van het bestelproces kan opvragen. De verkoper behoudt zich het recht voor de betaalmethode kopen op rekening alleen aan te bieden tot een bepaald ordervolume en deze betaalmethode te weigeren als het aangegeven ordervolume wordt overschreden. In dit geval zal de verkoper de klant in de betalingsinformatie in de online shop informeren over een overeenkomstige betalingsbeperking.

4.7 Als je een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via de "Klarna" betaalservice, wordt de betaling verwerkt via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Meer informatie en de algemene voorwaarden van Klarna kun je hier bekijken:

https://faller-audio.com/betaalmethoden/

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Indien de Verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, zal de levering geschieden binnen het door de Verkoper aangegeven leveringsgebied aan het door de Klant aangegeven leveringsadres, tenzij anders overeengekomen. Bij de afwikkeling van de transactie is het in de orderverwerking van de Verkoper aangegeven leveringsadres bepalend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, zal de klant de redelijke kosten dragen die de verkoper als gevolg daarvan heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten van de terugzending indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. In geval van een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, is de bepaling in de herroepingsinstructies van de verkoper van toepassing op de kosten van terugzending van de goederen.

5.3 Indien de klant als ondernemer optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper de goederen heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of enige andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien de klant als consument optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen in principe pas over op de klant of een persoon die gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, wanneer de goederen aan de klant worden overhandigd. In afwijking hiervan gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van het verkochte goed in het geval van consumenten eveneens over op de klant zodra de verkoper het goed heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren, indien de klant de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren opdracht geeft de verzending uit te voeren en de verkoper deze persoon of instelling niet vooraf aan de klant heeft genoemd.

5.4 De Verkoper behoudt zich het recht voor zich uit de overeenkomst terug te trekken in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelflevering. Dit geldt enkel indien de Verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de Verkoper met de nodige zorgvuldigheid een specifieke dektransactie met de leverancier heeft gesloten. De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onverwijld terugbetaald.

5.5 Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruitbetaalt, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

Voor zover in de volgende bepalingen niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. In afwijking hiervan geldt voor overeenkomsten voor de levering van goederen het volgende:

7.1 Als de klant optreedt als ondernemer,

 • de verkoper heeft de keuze van het type aanvullende prestatie;
 • voor nieuwe goederen bedraagt de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen;
 • de rechten en vorderingen wegens gebreken zijn uitgesloten in het geval van gebruikte goederen;
 • de verjaringstermijn begint niet opnieuw te lopen wanneer in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken een vervangende levering wordt gedaan.

7.2 De voornoemde beperkingen van aansprakelijkheid en verkorting van termijnen gelden niet

 • voor vorderingen tot schadevergoeding en onkostenvergoeding door de klant,
 • in het geval dat de verkoper het gebrek op bedrieglijke wijze verborgen heeft gehouden,
 • voor goederen die overeenkomstig hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt,
 • voor elke bestaande verplichting van de verkoper om updates voor digitale producten te verstrekken, in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.

7.3 Bovendien blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen voor bestaande wettelijke regresrechten onaangetast.

7.4 Indien de klant handelt als handelaar in de zin van § 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), is hij onderworpen aan de handelsverplichting tot inspectie en kennisgeving van gebreken overeenkomstig § 377 HGB. Indien de klant de daarin geregelde meldingsplicht niet nakomt, gelden de goederen als goedgekeurd.

7.5 Als de klant handelt als consument, wordt hij verzocht om bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant dit nalaat, heeft dit geen gevolgen voor zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Toepasselijk recht

Alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen valen onder het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het recht inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

9) Plaats van jurisdictie

Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen de zetel van de verkoper. Indien de klant zijn zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de zetel van de Verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, indien de overeenkomst of vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien, kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In de bovengenoemde gevallen heeft de Verkoper echter in ieder geval het recht een vordering in te stellen bij de rechtbank van de vestigingsplaats van de Klant.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1 De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumenten/odr

Dit platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineaankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

10.2 De Verkoper is niet verplicht, noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een consumenten-arbitragecommissie.