Afvo van afgedankte batterijen


Opmerking over de afvoer van gebruikte batterijen

De volgende mededeling is gericht tot diegenen die batterijen of producten met ingebouwde batterijen gebruiken en deze niet meer doorverkopen in de vorm waarin zij aan hen werden geleverd (eindgebruikers):

1. gratis terugname van gebruikte batterijen

Batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. U bent wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren, zodat een correcte verwijdering kan worden gewaarborgd. U kunt gebruikte batterijen inleveren bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij uw plaatselijke winkelier. Als distributeur van batterijen zijn wij ook verplicht gebruikte batterijen terug te nemen, hoewel onze terugnameverplichting beperkt is tot gebruikte batterijen van het type dat wij als nieuwe batterijen in ons assortiment voeren of hebben gevoerd. Daarom kunt u gebruikte batterijen van bovengenoemd type met voldoende frankering aan ons terugsturen of gratis direct bij ons verzendmagazijn op het in het bedrijfsinformatie aangegeven adres afgeven.

Betekenis batterijsymbolen

Batterijen zijn gemerkt met het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak (zie hieronder). Dit symbool geeft aan dat batterijen niet met het huisvuil mogen worden weggegooid. Batterijen die meer dan 0,0005 massaprocent kwik, meer dan 0,002 massaprocent cadmium of meer dan 0,004 massaprocent lood bevatten, hebben de chemische naam van de verontreinigende stof onder het vuilnisbaksymbool staan - "Cd" staat voor cadmium, "Pb" voor lood en "Hg" voor kwik.

111