Polityka i formularz anulowania

 

Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi przepisami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna zawierająca transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej:

A. Polityka anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 30 dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi 30 dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, odebrała lub weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo skontaktować się z nami (sonoro audio GmbH, Hammer Landstraße 45, 41460 Neuss, Niemcy, tel.: +49 (0) 2131 / 77 86 056, e-mail: support@faller-audio.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Można w tym celu wykorzystać załączony wzór formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obowiązkowy.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://faller-audio.com/service/kontakt/. Jeśli skorzystają Państwo z tej opcji, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania takiego odwołania.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania tej spłaty użyjemy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tej spłaty. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Przykro nam, że nie jesteś zadowolony ze swojego zamówienia i chciałbyś je zwrócić. Oprócz ustawowego prawa do odstąpienia od umowy wynoszącego 14 dni, przyznajemy Państwu przedłużony okres zwrotu wynoszący 30 dni. Natomiast wszelkie wady zewnętrzne należy zgłosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty odbioru. Zwrot jest zawsze dla Ciebie bezpłatny.

Prosimy o kontakt z naszym serwisem za pośrednictwem formularz kontaktowy, drogą elektroniczną na adres. support@faller-audio.com lub skontaktuj się z nami pod numerem +49 (0) 2131 / 77 86 056, abyśmy mogli pomóc Ci w zwrocie.

Otrzymasz od nas potwierdzony dokument RMA, który powinieneś dołączyć do towaru. Ponadto otrzymasz od nas etykietę wysyłkową, którą powinieneś nakleić na oryginalną etykietę wysyłkową.

Prosimy o zwrot towaru w stanie nieuszkodzonym, z dostarczonym brązowym opakowaniem transportowym oraz w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami i ze wszystkimi elementami opakowania. Zapakowaną, gotową paczkę zanieś do najbliższego oddziału firmy spedycyjnej.

Musisz zapłacić za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy ta utrata wartości jest spowodowana niewystarczająco bezpiecznym opakowaniem lub wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towaru.

W każdym razie proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Proszę wysłać paczkę nie na adres naszego biura w Neuss
  • Nie wysyłaj paczki bez etykiety ale użyj naszej etykiety zwrotnej.
  • Do przesyłki zwrotnej najlepiej użyć oryginalnego opakowania, aby uniknąć uszkodzeń w transporcie.
  • Do zwrotu dołącz fakturę lub jej kopię i/lub dowód dostawy.

Ponosimy koszty zwrotu takich towarów, które ze względu na swój charakter mogą być do nas odesłane normalnie pocztą. Ponosicie Państwo bezpośrednie koszty zwrotu takich towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą być do nas odesłane w normalnym trybie pocztą (towary spedycyjne); za każdy taki towar naliczamy maksymalnie 59,00 euro.

Musisz zapłacić za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, cech i funkcjonowania towaru.

Przedsiębiorstwo powiązane/finansowane

Jeśli sfinansujesz tę umowę za pomocą pożyczki i później ją odwołasz, to przestaje Cię również wiązać umowa pożyczki, pod warunkiem, że obie umowy tworzą całość gospodarczą. Należy to założyć w szczególności wtedy, gdy jesteśmy jednocześnie Państwa kredytodawcą lub gdy Państwa kredytodawca korzysta z naszej współpracy w zakresie finansowania. Jeżeli w momencie wejścia w życie odstąpienia od umowy lub zwrotu towaru pożyczka została już nam naliczona, Państwa pożyczkodawca wchodzi w nasze prawa i obowiązki z finansowanej umowy w stosunku do Państwa w zakresie skutków prawnych odstąpienia od umowy lub zwrotu. To ostatnie nie dotyczy sytuacji, gdy przedmiotem tej umowy jest nabycie instrumentów finansowych (np. papierów wartościowych, walutowych lub pochodnych). Jeśli chcesz w miarę możliwości uniknąć zobowiązania umownego, skorzystaj z prawa do odstąpienia od umowy i odstąp również od umowy pożyczki, jeśli z tego tytułu również przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy.

Uwagi ogólne

1) Prosimy o unikanie uszkodzeń i zabrudzeń towaru. Prosimy o zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami i ze wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby zastosować ochronne opakowanie zewnętrzne. Jeśli nie posiadają Państwo już oryginalnego opakowania, prosimy o zapewnienie odpowiedniej ochrony przed uszkodzeniami transportowymi za pomocą odpowiedniego opakowania.

2) Proszę nie zwracać towaru bez etykiet wysyłkowych.

3) Informujemy, że wymienione punkty 1-2 nie są warunkiem skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

B. Pocztowy formularz odwołania

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy listownie, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie go pocztą na adres

sonoro audio GmbH

Hammer Landstraße 45

41460 Neuss

Niemcy

E-mail: support@faller-audio.com

Ja/my (*) niniejszym odwołuję/my (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówione w dniu (*) ____________ / otrzymane w dniu (*) __________________

________________________________________________________

Nazwa konsumenta (konsumentów)

________________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)

________________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)

_________________________

Data

(*) Niepotrzebne skreślić