Innehållsförteckning

 1. Omfattning
 2. Kontrakt
 3. Uttag
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Leverans- och leveransvillkor
 6. Ägande
 7. Ansvar för defekter (garanti)
 8. Tillämplig lag
 9. Plats där jurisdiktionen är belägen
 10. Alternativ tvistlösning

1) Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade "GTC") från sonoro audio GmbH (nedan kallad "säljare") gäller för alla avtal om leverans av varor som en konsument eller entreprenör (nedan kallad "kund") ingår med säljaren med avseende på de varor som presenteras av säljaren i hans onlinebutik. Införandet av kundens egna villkor motsätts härmed, om inte annat överenskommits.

1.2 En konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen kan hänföras varken till deras kommersiella eller deras oberoende yrkesverksamhet.

1.3 En entreprenör i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som, när han ingår en juridisk transaktion, agerar i utövandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

2) Ingående av avtal

2.1 Produktbeskrivningarna i säljarens onlinebutik utgör inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att lämna ett bindande erbjudande från kunden.

2.2 Kunden kan skicka erbjudandet via onlinebeställningsformuläret som är integrerat i säljarens onlinebutik. Efter att ha placerat de valda varorna i den virtuella kundvagnen och gått igenom den elektroniska beställningsprocessen lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande med avseende på varorna i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. Dessutom kan kunden också lämna erbjudandet till säljaren via e-post eller telefon.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

 • genom att skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid kundens mottagande av orderbekräftelsen är avgörande i detta avseende, eller
 • genom att leverera de beställda varorna till kunden, varvid kundens mottagande av varorna är avgörande i detta avseende, eller
 • genom att begära betalning från kunden efter att ha gjort sin beställning.

Om flera av de ovan nämnda alternativen finns, ingås avtalet vid den tidpunkt då ett av de ovan nämnda alternativen först inträffar. Perioden för godkännande av erbjudandet börjar dagen efter det att kunden skickat erbjudandet och slutar med utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet har skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom ovan nämnda period ska detta anses vara ett avslag på erbjudandet med följden att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Om en betalningsmetod som erbjuds av PayPal väljs kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad "PayPal"), med förbehåll för PayPal användarvillkor, som kan ses på https://www.paypal.com/sv/webbappar/mpp/ua/usera agreementement-full eller, om kunden inte har ett PayPal konto, med förbehåll för villkoren för betalningar utan PayPal konto, som finns på https://www.paypal.com/sv/webbappar/mpp/ua/privacywax-full. Om kunden betalar med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal som kan väljas i onlinebeställningsprocessen, förklarar säljaren härmed godkännande av kundens erbjudande vid den tidpunkt då kunden klickar på knappen som slutför beställningsprocessen.

2.5 Om betalningsmetoden "Amazon Payments" väljs behandlas betalningen av betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (nedan kallat "Amazon"), enligt användaravtalet för Amazon Payments Europe, som finns på https://payments.amazon.de/hjälp/201751590. Om kunden väljer "Amazon Payments" som betalningsmetod under onlinebeställningsprocessen utfärdar han också en betalningsorder till Amazon genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. I det här fallet förklarar säljaren härmed godkännande av kundens erbjudande vid den tidpunkt då kunden utlöser betalningsprocessen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.6 När du lämnar ett erbjudande via säljarens beställningsformulär online lagras avtalstexten av säljaren efter avtalets ingående och skickas till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att ha skickat sin beställning. Någon ytterligare bestämmelse i avtalstexten från säljaren sker inte. Om kunden har skapat ett användarkonto i säljarens webbutik innan han skickar sin beställning, kommer beställningsdata att arkiveras på säljarens webbplats och kan hämtas av kunden gratis via sitt lösenordsskyddade användarkonto genom att tillhandahålla motsvarande inloggningsuppgifter.

2.7 Innan beställningen binds via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden känna igen eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt medel för bättre upptäckt av inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, med hjälp av vilken skärmen på skärmen förstoras. Som en del av den elektroniska beställningsprocessen kan kunden korrigera sina poster med de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som slutför beställningsprocessen.

2.8 De tyska och engelska språken är tillgängliga för ingående av avtalet.

2.9 Orderbehandlingen och kontakten sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han har angett för orderbehandling är korrekt, så att de e-postmeddelanden som skickas av säljaren kan tas emot på denna adress. I synnerhet när du använder SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller tredje part som beställts av säljaren med orderbehandlingen kan levereras.

3) Ångerrätt

3.1 Konsumenter har i allmänhet rätt till ångerrätt.

3.2 Ytterligare information om ångerrätten finns i säljarens avbokningspolicy.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inte annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totala priser som inkluderar den lagstadgade mervärdesskatten. Eventuella ytterligare leverans- och fraktkostnader kommer att anges separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Vid leveranser till länder utanför Europeiska unionen kan extra kostnader uppstå i enskilda fall som säljaren inte är ansvarig för och som måste bäras av kunden. Dessa omfattar till exempel kostnader för kreditinstitutens överföring av pengar (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importtullar eller skatter (t.ex. tullar). Sådana kostnader kan också uppstå i samband med överföring av medel om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska unionen, men kunden gör betalningen från ett land utanför Europeiska unionen.

4.3 Betalningsalternativen kommer att meddelas kunden i säljarens onlinebutik.

4.4 Om förskottsbetalning via banköverföring har avtalats, förfaller betalningen omedelbart efter avtalets ingående, såvida inte parterna har kommit överens om ett senare förfallodatum.

4.5 Om betalningsmetoden "SOFORT" väljs kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan kallad "SOFORT"). För att kunna betala fakturabeloppet via "SOFORT" måste kunden ha ett onlinebankkonto aktiverat för deltagande i "SOFORT", legitimera sig därefter under betalningsprocessen och bekräfta betalningsinstruktionen till "SOFORT". Betalningstransaktionen kommer att genomföras omedelbart därefter av "SOFORT" och kundens bankkonto debiteras. Ytterligare information om betalningsmetoden "SOFORT" kan erhållas av kunden på internet på https://www.klarna.com/omedelbart/ hämta.

4.6 Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "Stripe" behandlas betalningen av betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (hädanefter "Stripe"). De enskilda betalningsmetoderna som erbjuds via Stripe kommer att kommuniceras till kunden i säljarens onlinebutik. Stripe kan använda andra betaltjänster för att behandla betalningar, för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, som kunden kan informeras separat om. För mer information om Stripe, besök https://stripe.com/sv hämtningsbar.

4.7 Om en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "Klarna" väljs, kommer betalningen att behandlas via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan "Klarna"). Ytterligare information och villkor för Klarna finns i Säljarens betalningsinformation, som kan läsas på följande Internetadress:

https://faller-audio.com/betalningsmetoder/

5) Leverans- och leveransvillkor

5.1 Om säljaren erbjuder leverans av varorna ska leveransen ske inom det leveransområde som anges av säljaren till den leveransadress som anges av kunden, om inte annat överenskommits. Vid behandling av transaktionen är leveransadressen som anges i säljarens orderbehandling avgörande.

5.2 Om leveransen av varorna misslyckas av skäl som kunden är ansvarig för, ska kunden bära de rimliga kostnader som säljaren ådragit sig som ett resultat. Detta gäller inte kostnaderna för utsändningen om kunden faktiskt utövar sin ångerrätt. För returkostnaderna, om ångerrätten faktiskt utövas av kunden, ska bestämmelsen i säljarens avbokningspolicy gälla.

5.3 Om kunden agerar som entreprenör ska risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna övergå till kunden så snart säljaren har levererat varan till speditören, transportören eller den person eller institution som på annat sätt utsetts att utföra sändningen. Om kunden agerar som konsument ska risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna i princip endast övergå till kunden eller en person som har rätt att ta emot varorna vid överlämnandet av varorna. Trots detta ska risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna övergå till kunden även när det gäller konsumenter så snart säljaren har levererat varan till speditören, transportören eller den person eller institution som på annat sätt utsetts att utföra sändningen, om kunden beställer speditören, transportören eller den person eller institution som på annat sätt utsetts att utföra sändningen med utförandet och säljaren beställer Kunder har inte tidigare namngett denna person eller institution.

5.4 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet i händelse av felaktig eller felaktig självleverans. Detta gäller endast i händelse av att säljaren inte är ansvarig för den uteblivna leveransen och säljaren har ingått en specifik säkringstransaktion med leverantören med vederbörlig omsorg. Säljaren kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att skaffa varorna. I händelse av otillgänglighet eller endast delvis tillgänglighet av varorna kommer kunden att informeras omedelbart och ersättningen återbetalas omedelbart.

5.5 Självhämtning är inte möjlig av logistiska skäl.

6) Äganderättsförbehåll

Om säljaren gör en förskottsbetalning förbehåller han sig titeln till de levererade varorna tills full betalning av köpeskillingen.

7) Ansvar för defekter (garanti)

7.1 Om inte annat anges i följande bestämmelser ska bestämmelserna i det lagstadgade ansvaret för defekter gälla. Trots detta gäller följande för avtal om leverans av varor:

7.2 Om kunden agerar som företagare,

 • Säljaren kan välja vilken typ av kompletterande prestation som helst.
 • När det gäller nya varor är preskriptionstiden för defekter ett år från leveransen av varorna.
 • När det gäller begagnade varor är rättigheter och anspråk på grund av defekter uteslutna.
 • preskriptionstiden börjar inte igen om en ersättningsleverans sker inom ramen för ansvar för fel.

7.3 Ovan nämnda ansvarsbegränsningar och förkortade tidsfrister gäller inte

 • för skadeståndskrav och ersättning för kundens utgifter,
 • i händelse av att säljaren bedrägligt har dolt felet,
 • för varor som har använts för en byggnad i enlighet med deras vanliga användning och som har orsakat dess defekt,
 • för säljarens skyldighet att tillhandahålla uppdateringar för digitala produkter, när det gäller avtal om leverans av varor med digitala element.

7.4 Dessutom gäller det för företagare att de lagstadgade preskriptionstiderna för eventuella befintliga lagstadgade regresskrav förblir opåverkade.

7.5 Om kunden agerar som en handlare i den mening som avses i § 1 HGB, ska han vara föremål för den kommersiella skyldigheten att inspektera och meddela om defekter i enlighet med § 377 HGB (tyska handelslagen). Om kunden inte uppfyller de anmälningsskyldigheter som anges däri, ska varorna anses vara godkända.

7.6 Om kunden agerar som konsument ombeds han att klaga till avsändaren om levererade varor med uppenbar transportskada och att informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta har detta ingen inverkan på hans juridiska eller avtalsenliga anspråk på defekter.

8) Tillämplig lag

Alla rättsförhållanden mellan parterna ska regleras av lagen i Förbundsrepubliken Tyskland med undantag för lagarna om internationella köp av lös egendom. När det gäller konsumenter ska detta lagval endast gälla i den mån det beviljade skyddet inte upphävs genom tvingande bestämmelser i lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

9) Jurisdiktion

Om kunden agerar som en köpman, en offentligrättslig juridisk person eller en särskild offentligrättslig fond med säte på Förbundsrepubliken Tysklands territorium, är den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister som härrör från detta avtal säljarens säte. Om kunden har sitt säte utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium är säljarens verksamhetsort den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister som härrör från detta avtal, om avtalet eller fordringarna från avtalet kan hänföras till kundens professionella eller kommersiella verksamhet. I ovanstående fall har säljaren dock under alla omständigheter rätt att överklaga till domstolen på kundens säte.

10) Alternativ tvistlösning

10.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på internet under följande länk: https://ec.europa.eu/konsumenter/odr

Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för lösning utanför domstol av tvister som uppstår till följd av köp- eller tjänsteavtal online där en konsument är inblandad.

10.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.