Spis treści

 1. Zakres stosowania
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo do odstąpienia od umowy
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Zachowanie prawa własności
 7. Odpowiedzialność za wady (gwarancja)
 8. Prawo właściwe
 9. Miejsce jurysdykcji
 10. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

1) Zakres stosowania

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") firmy sonoro audio GmbH (zwanej dalej "Sprzedawcą") mają zastosowanie do wszystkich umów o dostawę towarów zawieranych przez konsumenta lub przedsiębiorcę (zwanego dalej "Klientem") ze Sprzedawcą dotyczących towarów prezentowanych przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Włączenie własnych warunków handlowych klienta jest niniejszym przedmiotem sprzeciwu, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWU jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani komercyjne, ani związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

1.3 Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWU jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert ze strony Sprzedawcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez Klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego w sklepie internetowym sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces zamówienia, klient składa prawnie wiążącą ofertę umowną w odniesieniu do towarów zawartych w koszyku poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces zamówienia. Ponadto klient może również złożyć ofertę sprzedawcy drogą elektroniczną lub telefoniczną.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,

 • poprzez przesłanie klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faksem lub pocztą elektroniczną), przy czym decydujące jest w tym przypadku otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez klienta, lub
 • poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, w którym to przypadku decyduje odbiór towaru przez klienta, lub
 • poprzez żądanie zapłaty od klienta po złożeniu przez niego zamówienia.

Jeżeli istnieje kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostanie zawarta w momencie, gdy jedna z nich wystąpi jako pierwsza. Termin na przyjęcie oferty rozpoczyna się w dniu następnym po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się wraz z upływem piątego dnia od wysłania oferty. Jeżeli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uznaje się to za odrzucenie oferty z tym skutkiem, że klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4 W przypadku wybrania metody płatności oferowanej przez PayPal, płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanego dalej: "PayPal"), z zastrzeżeniem Warunków korzystania z systemu PayPal, z którymi można zapoznać się pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/Umowa-pełna lub - jeśli Klient nie posiada konta PayPal - z zastrzeżeniem warunków dotyczących płatności bez konta PayPal, dostępnych pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jeżeli klient płaci za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, którą można wybrać w procesie składania zamówienia online, sprzedawca już w momencie kliknięcia przez klienta przycisku kończącego proces składania zamówienia oświadcza o przyjęciu oferty klienta.

2.5 W przypadku wyboru metody płatności "Amazon Payments", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (dalej: "Amazon"), z zastrzeżeniem Umowy Użytkownika Amazon Payments Europe, dostępnej pod adresem. https://payments.amazon.de/pomoc/201751590. Jeśli klient wybierze "Amazon Payments" jako metodę płatności podczas procesu zamawiania online, to klikając przycisk kończący proces zamawiania, wystawia również zlecenie płatnicze dla Amazon. W tym przypadku sprzedawca deklaruje już przyjęcie oferty klienta w momencie, gdy klient uruchamia proces płatności poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces zamówienia.

2.6 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy, tekst umowy jest przechowywany przez Sprzedawcę po zawarciu umowy i przekazywany Klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu zamówienia Klienta. Sprzedawca nie udostępnia tekstu umowy w sposób wykraczający poza ten zakres. Jeżeli klient przed wysłaniem zamówienia założył konto użytkownika w sklepie internetowym Sprzedawcy, dane dotyczące zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej Sprzedawcy i klient będzie miał do nich bezpłatny dostęp poprzez swoje chronione hasłem konto użytkownika, podając odpowiednie dane do logowania.

2.7 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy, Klient może zidentyfikować ewentualne błędy przy wprowadzaniu danych poprzez uważne przeczytanie informacji wyświetlanych na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym służącym lepszemu rozpoznawaniu błędów we wprowadzaniu danych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększany jest wyświetlacz na ekranie. Klient może korygować swoje wpisy w trakcie elektronicznego procesu zamawiania za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do momentu kliknięcia przycisku kończącego proces zamawiania.

2. 8 Przy zawieraniu umowy dostępne są różne języki. Wybór konkretnego języka jest wyświetlany w sklepie internetowym.

2.9 Realizacja zamówień i kontaktowanie się odbywa się zazwyczaj za pomocą poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest prawidłowy, tak aby wiadomości e-mail wysyłane przez sprzedawcę mogły być odbierane na ten adres. W szczególności, w przypadku korzystania z filtrów SPAM, klient musi zapewnić możliwość dostarczenia wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych przez sprzedawcę lub osoby trzecie, którym sprzedawca zlecił realizację zamówienia.

3) Prawo do odstąpienia od umowy

3.1 Konsumentom zasadniczo przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Bardziej szczegółowe informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy znajdują się w instrukcji Sprzedawcy dotyczącej odstąpienia od umowy.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 Jeżeli w opisie produktu Sprzedawcy nie podano inaczej, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od towarów i usług. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki zostaną wskazane osobno w danym opisie produktu.

4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej w indywidualnych przypadkach mogą powstać dalsze koszty, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi Klient. Należą do nich np. koszty transferu pieniędzy przez instytucje kredytowe (np. opłaty za transfer, opłaty za wymianę walut) lub należności lub podatki importowe (np. cła). Takie koszty mogą być również poniesione w związku z transferem środków, jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3 Opcja (opcje) płatności zostanie podana do wiadomości Klienta w sklepie internetowym Sprzedawcy.

4.4 Jeżeli uzgodniono przedpłatę przelewem bankowym, płatność staje się wymagalna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.

4.5 W przypadku wyboru metody płatności oferowanej za pośrednictwem usługi płatniczej "mollie", płatność zostanie przetworzona za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holandia (dalej: "mollie"). Poszczególne metody płatności oferowane przez mollie są przekazywane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy. W celu przetwarzania płatności mollie może korzystać z innych usług płatniczych, dla których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności, o których klient może zostać poinformowany osobno. Więcej informacji na temat "mollie" można znaleźć w Internecie pod adresem https://www.mollie.com/de/ dostępne.

4. 6 W przypadku wyboru metody płatności zakup na konto, cena zakupu jest należna po dostarczeniu towarów i wystawieniu faktury. W takim przypadku cena zakupu musi zostać zapłacona na rzecz Klarna AB, Sveavägen 46, 11134 Sztokholm, Szwecja (www.klarna.de) w ciągu 14 (czternastu) dni od daty wystawienia faktury bez potrąceń, chyba że uzgodniono inaczej. Metoda płatności zakup na konto wymaga pomyślnego sprawdzenia zdolności kredytowej przez Klarna AB. Jeśli klient jest upoważniony do korzystania z metody płatności zakup na konto po sprawdzeniu zdolności kredytowej, płatność jest przetwarzana we współpracy z Klarna AB, na którą sprzedawca przenosi swoje roszczenie o płatność. W takim przypadku klient może dokonać płatności ze skutkiem zwalniającym z długu wyłącznie na rzecz Klarna AB. We wszystkich innych aspektach obowiązują Ogólne warunki handlowe Klarna AB, które klient może wywołać podczas procesu zamawiania. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oferowania metody płatności zakup na konto tylko do określonej wielkości zamówienia i do odrzucenia tej metody płatności, jeśli określona wielkość zamówienia zostanie przekroczona. W takim przypadku sprzedawca poinformuje klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w informacjach o płatności w sklepie internetowym.

4. 7 Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności oferowaną za pośrednictwem usługi płatniczej "Klarna", płatność zostanie przetworzona przez Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (dalej "Klarna"). Więcej informacji oraz regulamin Klarna można znaleźć tutaj:

https://faller-audio.com/metody-płatności/

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Jeżeli Sprzedawca oferuje wysyłkę towarów, dostawa nastąpi na obszarze dostawy określonym przez Sprzedawcę na adres dostawy podany przez Klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji decydujące znaczenie ma adres dostawy podany w procesie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

5.2 Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się z przyczyn, za które odpowiada Klient, Klient poniesie uzasadnione koszty poniesione przez Sprzedawcę w związku z tym. Nie dotyczy to kosztów przesyłki zwrotnej, jeśli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku skutecznego skorzystania przez klienta z prawa odstąpienia od umowy, do kosztów zwrotu towaru stosuje się postanowienie zawarte w instrukcji odstąpienia od umowy przez sprzedawcę.

5.3 Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu sprzedanego towaru przechodzi na klienta z chwilą, gdy sprzedawca wyda towar spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji wyznaczonej do realizacji wysyłki. Jeżeli klient działa jako konsument, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na klienta lub osobę upoważnioną do odbioru towaru zasadniczo dopiero w momencie wydania towaru klientowi. W odstępstwie od tego, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej przechodzi na Klienta w przypadku konsumentów także z chwilą wydania rzeczy przez sprzedawcę spedytorowi, przewoźnikowi albo osobie lub instytucji wyznaczonej w inny sposób do wykonania przesyłki, jeżeli Klient zleci spedytorowi, przewoźnikowi albo osobie lub instytucji wyznaczonej w inny sposób do wykonania przesyłki wykonanie przesyłki, a sprzedawca nie wskazał wcześniej tej osoby lub instytucji Klientowi.

5.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowej lub nienależytej dostawy własnej. Ma to zastosowanie tylko w przypadku, gdy Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru, a Sprzedawca z należytą starannością zawarł z dostawcą konkretną transakcję pokrycia. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby pozyskać towary. W przypadku braku dostępności lub tylko częściowej dostępności towaru, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a świadczenie zostanie niezwłocznie zwrócone.

5.5 Odbiór własny nie jest możliwy ze względów logistycznych.

6) Zachowanie prawa do własności

Jeżeli nabywca dokona płatności z góry, zachowa prawo własności do dostarczonych towarów do czasu, gdy należna cena zakupu zostanie w całości zapłacona.

7) Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

O ile poniższe postanowienia nie stanowią inaczej, zastosowanie mają przepisy o ustawowej odpowiedzialności za wady. W drodze odstępstwa od powyższego, do umów dostawy towarów stosuje się następujące postanowienia:

7. 1 Jeśli klient działa jako przedsiębiorca,

 • sprzedawca ma możliwość wyboru rodzaju świadczenia dodatkowego;
 • w przypadku nowych towarów termin przedawnienia wad wynosi jeden rok od dostawy towaru;
 • w przypadku towarów używanych wyłączone są prawa i roszczenia z tytułu wad;
 • Termin przedawnienia nie biegnie ponownie, jeżeli w ramach odpowiedzialności za wady dokonano dostawy zastępczej.

7. 2 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności i skrócenie terminów nie mają zastosowania

 • roszczeń o odszkodowanie i zwrot wydatków klienta,
 • w przypadku gdy sprzedawca podstępnie zataił wadę,
 • w przypadku towarów, które zostały użyte zgodnie z ich zwyczajowym przeznaczeniem do budynku i spowodowały jego wadliwość,
 • w przypadku wszelkich istniejących zobowiązań sprzedawcy do dostarczania aktualizacji dla produktów cyfrowych, w przypadku umów o dostawę towarów z elementami cyfrowymi.

7. 3 Ponadto, w przypadku przedsiębiorców, ustawowe terminy przedawnienia wszelkich istniejących ustawowych praw regresowych pozostają nienaruszone.

7. 4 Jeżeli klient działa jako kupiec w rozumieniu § 1 HGB (niemieckiego kodeksu handlowego), podlega handlowemu obowiązkowi kontroli i zawiadomienia o wadach zgodnie z § 377 HGB. Jeśli klient nie wypełni obowiązku powiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, towary zostaną uznane za zatwierdzone.

7. 5 Jeśli klient działa jako konsument, jest on proszony o złożenie skargi do dostawcy na dostarczone towary z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym sprzedawcy. Jeśli klient tego nie zrobi, nie będzie to miało wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Prawo właściwe

Wszelkie stosunki prawne pomiędzy stronami podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem przepisów o międzynarodowej sprzedaży rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie jedynie w zakresie, w jakim przyznana ochrona nie jest wycofana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma swoje miejsce zamieszkania.

9) Jurysdykcja

Jeżeli klient jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba Sprzedawcy. Jeśli klient ma swoją siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, siedziba Sprzedawcy jest wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy, jeśli umowa lub roszczenia wynikające z umowy mogą być przypisane do działalności zawodowej lub handlowej klienta. W powyższych przypadkach Sprzedawca będzie jednak w każdym przypadku uprawniony do wytoczenia powództwa przed sądem właściwym dla miejsca siedziby Klienta.

10) Alternatywne metody rozwiązywania sporów

10.1 Komisja UE udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online w internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/konsumenci/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów zakupu lub umów o świadczenie usług z udziałem konsumenta.

10.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.