Avfallshantering av gamla apparater


Information om elektrisk och elektronisk utrustning (avfall)

Följande information är avsedd för privata hushåll som använder elektrisk och/eller elektronisk utrustning. Följ dessa viktiga anvisningar för en miljövänlig avfallshantering av gamla apparater och för din egen säkerhet.

1. Information om bortskaffande av elektrisk utrustning (avfall) och om symbolens betydelse enligt bilaga 3 till ElektroG:

Ägare till WEEE måste bortskaffa det separat från osorterat kommunalt avfall. WEEE får alltså inte slängas som osorterat hushållsavfall och hör framför allt inte hemma i hushållssoporna. Istället måste dessa gamla apparater samlas in separat och bortskaffas, till exempel via de lokala insamlings- och retursystemen.

Ägare till WEEE måste också separera förbrukade batterier och ackumulatorer som inte är inneslutna i WEEE och lampor som kan avlägsnas från WEEE utan att förstöra det innan de överlämnar det till ett insamlingsställe. Det sistnämnda gäller inte om WEEE separeras från annat WEEE i enlighet med artikel 14.4 fjärde meningen eller 14.5 andra och tredje mening arna inom ramen för de offentliga avfallshanteringsmyndigheternas undantag i syfte att förbereda det för återanvändning.

Med hjälp av symbolen enligt bilaga 3 till ElektroG kan ägarna känna igen gamla apparater som ska samlas in separat från osorterat kommunalt avfall i slutet av deras livslängd. Symbolen för separat insamling av elektriska och elektroniska produkter föreställer en överkryssad soptunna med hjul och är utformad på följande sätt:

111

2. Information om möjligheten för slutanvändare att returnera gammal utrustning:

Slutanvändare som äger gamla apparater har följande returalternativ:

a) Återlämning/hämtning vid köp av en ny apparat och leverans till ett privat hushåll

När du ingår ett köpeavtal med oss om en ny elektrisk eller elektronisk apparat har du möjlighet att kostnadsfritt returnera en gammal apparat av samma typ som i allt väsentligt uppfyller samma funktioner som den nya apparaten.

Om leveransplatsen är ditt privata hushåll sker återlämnandet genom en kostnadsfri upphämtning. För detta ändamål kan du överlämna en gammal apparat av samma typ med i stort sett samma funktioner till det levererande transportföretaget när den nya apparaten levereras.

Om den nya apparaten uteslutande säljs med hjälp av distanskommunikation(§ 312c (2) BGB), gäller följande restriktivt:

  • Gratis insamling av en uttjänt apparat av samma typ och funktion tillhandahålls endast om det är en kategori 1-apparat (värmeväxlare), kategori 2-apparat (skärmar, monitorer, apparater med skärmar med en yta på mer än 100 kvadratcentimeter) och/eller kategori 4-apparat (stora apparater där minst en av de yttre dimensionerna är mer än 50 centimeter).
  • Om det istället är en gammal apparat av kategori 3, 5 och/eller 6, skall gratis hämtning inte ske och istället skall följande punkt b) gälla för gratis retur

En översikt över enhetskategorierna och de enheter som omfattas i varje enskilt fall finns här: https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/anlage_1.html

b) Retur när du köper en ny apparat och lämnar in den någon annanstans/återlämnar småapparater

När du ingår ett köpeavtal med oss för en ny elektrisk apparat som inte levereras till privata hushåll och när du säljer en ny apparat i kategorierna 3, 5 och/eller 6 uteslutande med hjälp av distanskommunikation(§ 312c para. 2 tyska civillagen) med leverans till privata hushåll, har du möjlighet att returnera en gammal apparat av samma typ som i huvudsak uppfyller samma funktioner som den nya apparaten kostnadsfritt.

Samma möjlighet finns också för gamla apparater som inte är större än 25 centimeter i någon yttre dimension, oavsett inköp av en ny elektrisk eller elektronisk apparat. I detta fall är slutanvändarens returalternativ begränsat till 3 gamla apparater per typ av apparat.

Vid distribution uteslutande med hjälp av distanskommunikation(§ 312c stycke 2 BGB) skall återsändandet ske enligt ovan nämnda villkor

  • avfallsutrustning av kategorierna 3, 5 och/eller 6
  • av gamla apparater som inte är större än 25 centimeter i någon yttre dimension,

genom lämpliga returalternativ inom rimligt avstånd från respektive slutanvändare.

I annat fall skall återlämnandet ske på leveransplatsen eller i omedelbar närhet därav.

Vi har skapat följande returalternativ för att uppfylla våra skyldigheter:

Se till att informera om de returmöjligheter du har skapat för gamla elektriska apparater.

(Observera: IT-Recht Kanzlei kan inte ge dig en "exempeltext" för informationen om de möjligheter du har skapat för att returnera gammal elektrisk utrustning, eftersom det finns olika återtagningssystem och de är alla utformade på olika sätt. Du måste t.ex. informera slutanvändaren om var han kan hitta ett närliggande återtagningsställe. I regel löses detta genom att länka till webbplatsen för leverantören av ditt retursystem med en motsvarande sökfunktion. En motsvarande informationstext om detaljerna i ditt retursystem bör dock tillhandahållas dig av leverantören av ditt retursystem. Viktigt: Vänligen infoga informationstexten från din leverantör om respektive återtagningssystem och returalternativen för gamla apparater som skapats av det i följande exempel under punkt 2. På så sätt kan du uppfylla dina online-informationsskyldigheter enligt ElektroG som helhet).

c) Andra avkastningsalternativ

Ägare till WEEE från privata hushåll kan också lämna in WEEE till de offentliga avfallshanteringsmyndigheternas insamlingsställen eller till de återtagningsställen som inrättats av tillverkare eller distributörer enligt definitionen i ElektroG.

3. anmärkning om dataskydd

Vissa av de gamla enheter som ska kasseras innehåller känsliga personuppgifter (t.ex. på en dator eller en smartphone) som inte får hamna i händerna på tredje part.

Vi påpekar uttryckligen att slutanvändare av gamla enheter måste ta ansvar för raderingen av personuppgifter på de gamla enheter som ska kasseras.