Utylizacja starych urządzeń


Informacje na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Poniższe informacje są przeznaczone dla gospodarstw domowych korzystających ze sprzętu elektrycznego i/lub elektronicznego. Prosimy o przestrzeganie tych ważnych instrukcji w interesie ekologicznej utylizacji starych urządzeń i własnego bezpieczeństwa.

1. informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego (zużytego) oraz znaczenia symbolu zgodnie z załącznikiem 3 do ElektroG:

Właściciele ZSEE muszą pozbywać się go oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. ZSEE nie może być zatem wyrzucany jako niesegregowane odpady komunalne, a w szczególności nie należy do odpadów z gospodarstw domowych. Zamiast tego stare urządzenia muszą być zbierane oddzielnie i utylizowane, na przykład za pośrednictwem lokalnych systemów zbiórki i zwrotu.

Właściciele ZSEE muszą również oddzielić zużyte baterie i akumulatory, które nie są dołączone do ZSEE, oraz lampy, które można usunąć z ZSEE bez jego zniszczenia, przed przekazaniem go do punktu zbiórki. To ostatnie nie ma zastosowania, o ile ZSEE jest oddzielany od innego ZSEE zgodnie z art. 14 (4) zdanie 4 lub (5) zdanie 2 i 3 w ramach rezygnacji przez publiczne organy gospodarowania odpadami w celu przygotowania go do ponownego użycia.

Za pomocą symbolu zgodnego z załącznikiem 3 do ElektroG, właściciele mogą rozpoznać stare urządzenia, które mają być zbierane oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych po zakończeniu ich eksploatacji. Symbol selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego przedstawia przekreślony pojemnik na kółkach i jest zaprojektowany w następujący sposób:

111

2. informacje o możliwości zwrotu starego sprzętu przez użytkowników końcowych:

Użytkownicy końcowi jako właściciele starych urządzeń mają następujące opcje zwrotu:

a) Zwrot/odbiór w przypadku zakupu nowego urządzenia i dostawy do prywatnego gospodarstwa domowego

Zawierając z nami umowę zakupu nowego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, użytkownik ma możliwość bezpłatnego zwrotu starego urządzenia tego samego typu, które zasadniczo spełnia te same funkcje co nowe urządzenie.

Jeśli miejscem dostawy jest prywatne gospodarstwo domowe, zwrot odbywa się poprzez bezpłatny odbiór. W tym celu można przekazać stare urządzenie tego samego typu z zasadniczo tymi samymi funkcjami firmie transportowej dostarczającej przy dostawie nowego urządzenia.

Jeżeli nowe urządzenie jest sprzedawane wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość(§ 312c ust. 2 BGB ), poniższe postanowienia mają zastosowanie w sposób restrykcyjny:

  • Bezpłatny odbiór wycofanego z eksploatacji urządzenia tego samego typu i funkcji jest zapewniony tylko wtedy, gdy jest to urządzenie kategorii 1 (wymienniki ciepła), urządzenie kategorii 2 (ekrany, monitory, urządzenia z ekranami o powierzchni większej niż 100 centymetrów kwadratowych) i/lub urządzenie kategorii 4 (duże urządzenia, w których co najmniej jeden z wymiarów zewnętrznych jest większy niż 50 centymetrów).
  • Jeśli zamiast tego jest to stare urządzenie kategorii 3, 5 i/lub 6, bezpłatny odbiór nie ma miejsca, a zamiast tego obowiązuje następująca litera b) dotycząca bezpłatnego zwrotu

Przegląd kategorii urządzeń i urządzeń objętych każdym przypadkiem można znaleźć tutaj: https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/anlage_1.html

b) Zwrot w przypadku zakupu nowego urządzenia i oddania go w innym miejscu/zwrot małych urządzeń

Zawierając z nami umowę kupna nowego urządzenia elektrycznego, które nie jest dostarczane do prywatnych gospodarstw domowych oraz sprzedając nowe urządzenie kategorii 3, 5 i/lub 6 wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość(§ 312c ust. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego) z dostawą do prywatnych gospodarstw domowych, użytkownik ma możliwość bezpłatnego zwrotu starego urządzenia tego samego typu, które zasadniczo spełnia te same funkcje co nowe urządzenie.

Ta sama możliwość istnieje również w przypadku starych urządzeń, które nie są większe niż 25 centymetrów w dowolnym wymiarze zewnętrznym, niezależnie od zakupu nowego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego. W tym przypadku opcja zwrotu przez użytkownika końcowego jest ograniczona do 3 starych urządzeń na typ urządzenia.

W przypadku dystrybucji wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość(§ 312c ust. 2 BGB ), zwrot następuje na wyżej wymienionych warunkach

  • zużytego sprzętu kategorii 3, 5 i/lub 6
  • starych urządzeń, których żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 centymetrów,

poprzez odpowiednie opcje zwrotu w rozsądnej odległości od danego użytkownika końcowego.

W przeciwnym razie zwrot nastąpi w miejscu dostawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Stworzyliśmy następujące opcje zwrotu, aby wypełnić nasze zobowiązania:

Pamiętaj, aby poinformować tutaj o utworzonych opcjach zwrotu starych urządzeń elektrycznych.

(Uwaga: IT-Recht Kanzlei nie może dostarczyć "przykładowego tekstu" dotyczącego informacji o stworzonych przez Ciebie możliwościach zwrotu starego sprzętu elektrycznego, ponieważ istnieją różne systemy odbioru i każdy z nich jest inaczej zaprojektowany. Na przykład należy poinformować użytkownika końcowego, gdzie może znaleźć pobliski punkt odbioru. Z reguły rozwiązuje się to poprzez umieszczenie linku do strony internetowej dostawcy systemu odbioru z odpowiednią funkcją wyszukiwania. Jednak odpowiedni tekst informacyjny na temat szczegółów systemu odbioru powinien zostać dostarczony przez dostawcę systemu odbioru. Ważne: W poniższym przykładzie w punkcie 2 należy umieścić tekst informacyjny dostawcy na temat odpowiedniego systemu odbioru i opcji zwrotu starych urządzeń utworzonych przez ten system. W ten sposób można spełnić obowiązki informacyjne online wynikające z ElektroG jako całości).

c) Inne opcje zwrotu

Właściciele ZSEE z prywatnych gospodarstw domowych mogą również oddać ZSEE w punktach zbiórki publicznych organów gospodarki odpadami lub w punktach odbioru utworzonych przez producentów lub dystrybutorów zgodnie z definicją ElektroG.

3. uwaga dotycząca ochrony danych

Niektóre ze starych urządzeń przeznaczonych do utylizacji zawierają wrażliwe dane osobowe (np. na komputerze lub smartfonie), które nie mogą wpaść w ręce osób trzecich.

Wyraźnie podkreślamy, że użytkownicy końcowi starych urządzeń muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za usunięcie danych osobowych ze starych urządzeń, które mają zostać zutylizowane.